Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.wlosy-kanekalon.pl

 

 1. DEFINICJE
 1. Sklep internetowy – sklep internetowy, dostępny pod adresem www.wlosy-kanekalon.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienia.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, w tym zakupów w Sklepie internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sprzedawca – firma EXELENT Mirela Nurek z siedzibą w Gdańsku 80-557 przy ul. Narwickiej 2G, zarejestrowana pod numerem NIP 5922185594, REGON 385774660.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Towar – produkty prezentowane na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu internetowego, zgodnie z niniejszym regulaminem.
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w wyniku złożenia Zamówienia i jego potwierdzenia przez Sprzedawcę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 9. Cena – wartość Towaru wskazana na stronie internetowej Sklepu internetowego w złotych polskich wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT).
 10. Przelew bankowy – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie w usłudze przekazu pocztowego.
 11. Czas realizacji zamówienia – czas w jakim sklep skompletuje Zamówienie i przekaże do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy.
 12. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 13. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

 

 1. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 1. Sprzedawca prowadzi przez Sklep internetowy sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Klient może składać Zamówienia przez stronę internetową www.wlosy-kanekalon.pl. Zamówienia przyjmowane są również listownie (adres: 80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 2G), drogą elektroniczną (e-mail: sklep@wlosy-kanekalon.pl) albo telefonicznie (tel. 507 501 605).
 3. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku kalendarzowego. Przez złożenie Zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Sklepie internetowym. Złożenie Zamówienia przez Klienta stanowi ofertę zakupu Towarów i nie oznacza zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Klient jest zobowiązany do podania w składanym Zamówieniu prawdziwych danych umożliwiających jego realizację.
 5. Składając zamówienie Klient dokonuje:
  1. wyboru zamawianych towarów,
  2. oznaczenia sposobu dostawy,
  3. wskazania danych do wysyłki,
  4. wskazania danych do wystawienia faktury (jeżeli taka faktura ma zostać wystawiona).
 6. Zamówienie Klienta uważa się za złożone jedynie po:
  1. wypełnieniu w sposób prawidłowy i kompletny formularza Zamówienia, znajdującego się na stronie internetowej Sklepu internetowego, pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego i adres e-mail,
  2. zapoznaniu się i akceptacji przez Klienta Regulaminu i
  3. zapoznaniu się i akceptacji przez Klienta Polityki Prywatności.
 7. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail na adres elektroniczny przez siebie wskazany, w której Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia oraz cenę za zamówiony Towar. Otrzymanie potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu powyższym, jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży i jest potwierdzeniem przez Klienta, że wie, że złożone przez niego zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny wskazanej w wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim.
 8. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia:
  1. w przypadku Zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przy odbiorze, natychmiast po otrzymaniu Zamówienia od Klienta,
  2. w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem bankowym, natychmiast po otrzymaniu przez Sklep internetowy wpływu przelewu na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie Zamówienia lub po otrzymaniu na adres e-mail: sklep@wlosy-kanekalon.pl potwierdzenia z banku o dokonaniu przelewu przez Klienta.
 9. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie) i brak jest możliwości realizacji zamówienia Klienta w terminie 7 dni, Sklep internetowy ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy. W takim wypadku Sklep najpóźniej w terminie 7 dni, licząc od daty zawarcia umowy, zawiadamia Klienta o braku możliwości spełnienia świadczenia oraz zwraca całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną. Klient będący konsumentem ma prawo w opisanej sytuacji odstąpić od umowy na zasadach ogólnych.
 10. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia w tej części w terminie 7 dni, Klient jest informowany przez obsługę Sklepu internetowego o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 11. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon, zgodnie z dyspozycją Klienta przekazaną w Zamówieniu.
 12. Informacje na temat towarów Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej pod adresem www.wlosy-kanekalon.pl. Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.
 13. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem internetowym dotycząca zakupu towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie internetowym jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów.
 14. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
 15. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt e-mailem pod adresem sklep@wlosy-kanekalon.pl lub bezpośredni kontakt telefoniczny pod numerem 507 501 605.
 16. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: danych do wysyłki, danych do faktury oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail, z którego przyszło Zamówienie od Klienta.

 

 1. CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTAWY
 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu internetowego podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT lub paragon według dyspozycji Klienta. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Koszty dostawy zostaną doliczone do Zamówienia, zgodnie z cennikiem dostaw obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta Zamówienia. Aktualne informacje o kosztach dostawy dostępne są na Stronie internetowej w zakładce „Dostawy i płatności” lub w koszyku podczas składnia zamówienia w momencie wyboru formy wysyłki .

 

 1. ZASADY FUNKCJONOWANIA KART RABATOWYCH
 1. Rabaty dotyczą zakupów dokonanych przez stronę internetową sklepu pod adresem www.wlosy-kanekalon.pl oraz poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą (wiadomość na Instagramie, Facebooku, e-mail, sms, kontakt telefoniczny).
 2. Rabaty naliczane są od aktualnych cen prezentowanych na stronie sklepu pod adresem www.wlosy-kanekalon.pl.
 3. Obniżenie ceny poniżej ceny innego sprzedającego dotyczy regularnych cen prezentowanych na stronie sklepu innego sprzedawcy i nie uwzględnia prowadzonych przez niego krótkoterminowych akcji promocyjnych.
 4. Gwarancja najniższej ceny nie łączy się z innym przyznanym rabatem.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania lub modyfikacji przyznanych dodatkowych korzyści wynikających z posiadania karty za wyjątkiem przyznanego stałego rabatu widniejącego na karcie.
 1. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS DOSTAWY
 1. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu płatności:
  1. w przypadku Zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przy odbiorze, w dni robocze w ciągu 24h po otrzymaniu Zamówienia od Klienta,
  2. w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem bankowym, w dni robocze w ciągu 24h po otrzymaniu przez Sklep internetowy wpływu przelewu na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie Zamówienia lub po otrzymaniu na adres e-mail: sklep@wlosy-kanekalon.pl potwierdzenia z banku o dokonaniu płatności przez Klienta na konto bankowe Sprzedawcy.
 2. Zamówienia złożone lub złożone i opłacone do godziny 12:00 każdego dnia roboczego realizowane są zazwyczaj, w tym samym dniu roboczym. W okresie letnim (lipiec-sierpień) mogą występować ewentualne opóźnienia w wysyłkach, o czym Sprzedawca poinformuje Kupującego poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej.
 3. Czas dostawy uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy:
  1. w przypadku dostawy na terenie Polski poprzez firmę kurierską przewidywany czas dostawy wynosi 1 dzień roboczy,
  2. w przypadku dostawy na terenie Polski poprzez Pocztę Polską przewidywany czas dostawy wynosi do 2 dni roboczych w przypadku przesyłki do odbioru w Punkty Poczta, Żabka, Orlen, Ruch realizowanych przez Pocztex 48 lub do 3 dni roboczych w przypadku Przesyłki poleconej nadanej do godz. 15:00,
  3. w przypadku odbioru osobistego na terenie Gdańska, według indywidualnych ustaleń z Klientem.
 4. Czas dostawy określony w pkt a i b jest czasem deklarowanym przez firmę kurierską lub Pocztę Polską i Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jego przedłużenie.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie podaniem przez Klienta błędnego adresu dostawy.

 

 1. FORMY PŁATNOŚCI
 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
  1. płatność przy odbiorze gotówką (w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej, a także w przypadku zamówienia odbieranego osobiście),
  2. płatność przelewem bankowym wykonywanym z dowolnego banku lub przekazem pocztowym na konto: ALIOR BANK nr 11 2490 0005 0000 4530 8908 2841
  3. płatność online za pośrednictwem systemu Przelewy24 (Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068).
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewam Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu Sprzedawca nie gwarantuje dostępności zamawianych Towarów i w przypadku ich braku umowa sprzedaży zostaje zerwana z winy Klienta.
 3. W przypadku wybranych produktów, z uwagi na ich właściwości lub wartość Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie. Szczegółowa informacja w tym zakresie umieszczona jest bezpośrednio przy opisie danej formy wysyłki w zakładce „Dostawy i płatności”.

 

 1. REKLAMACJE I ZWROTY
 1. Zapisy z pkt VI Regulaminu Sklepu internetowego mają zastosowanie tylko na terenie państw na terytorium Unii Europejskiej.
 2. Należy zwrócić uwagę na stan paczki przy jej odbiorze, sprawdzić, czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. mechanicznie lub czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (czy taśma nie jest naruszona) itp. Jeżeli są jakiekolwiek uszkodzenia, należy w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy zamówiony towar nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, należy spisać w obecności doręczyciela protokół reklamacyjny i skontaktować się ze Sklepem internetowym. Brak sporządzenia protokołu nie ma konsekwencji przy dochodzeniu ustawowych roszczeń i ich zaspokajania, w szczególności praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady. Zgłoszenie zauważonych uszkodzeń powstałych podczas transportu stanowi pomoc przy dochodzeniu roszczeń Sprzedawcy wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT

 1. Klient może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie. Oświadczenie może być złożone na formularzu zwrotu, którego wzór znajduje się w zakładce „Do pobrania” na stronie internetowej Sklepu internetowego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być nadane na adres:
  1. EXELENT Mirela Nurek, ul. Narwicka 2G 80-557 Gdańsk lub
  2. na adres e-mail: sklep@wlosy-kanekalon.pl
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest obowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 4. Produkt powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 5. Wraz z odsyłanym Towarem Klient zobowiązany jest zwrócić wszystkie produkty, które otrzymał gratisowo.
 6. Zakupiony Towar wraz z wypełnionym i własnoręcznie podpisanym formularzem zwrotu oraz dowodem zakupu należy odesłać na adres: EXELENT Mirela Nurek ul. Narwicka 2G 80-557 Gdańsk.
 7. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 8. Sklep internetowy nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych w formie „za pobraniem”.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep internetowy zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep internetowy, Sklep internetowy nie będzie zobowiązany do zwrotu Klientowi dodatkowych poniesionych przez niego kosztów.
 10. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Zwrotu dokonywane są na numer konta bankowego wskazanego w formularzu zwrotu.
 12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.
 13. Klient w przypadku odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 14. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku Umowy sprzedaży, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

 

REKLAMACJE

 1. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 3. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy, które istniały w chwili wydania rzeczy Klientowi (w przypadku odbioru osobistego) lub w chwili wysłania rzeczy (w przypadku dostarczenia przez kuriera) jak też za wady, które wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej chwili, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 5. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 9. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. O wyniku reklamacji klient będzie informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie. Przesłanie reklamowanego produktu odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 1. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

 

ADRES DO ZGŁOSZEŃ

 1. W przypadku gdy Klient ma zamiar zgłosić żądanie zwrotu pieniędzy, odstąpienie od umowy, oświadczenia lub reklamację może to zrobić w jeden z następujących sposobów:
  1. przesłać zgłoszenie na adres e-mail: sklep@wlosy-kanekalon.pl,
  2. przesłać zgłoszenie na adres: EXELENT Mirela Nurek ul. Narwicka 2G 80-557 Gdańsk.
 2. W zgłoszeniu należy precyzyjnie określić jego rodzaj, okoliczności uprawniające do jego złożenia i jeżeli to wymagane na podstawie powyższych przepisów, przyczynę zgłoszenia.

 

 1. DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego jest EXELENT Mirela Nurek z siedzibą w Gdańsku 80-557 przy ul. Narwickiej 2G, NIP 5922185594, REGON 385774660, e-mail: sklep@wlosy-kanekalon.pl, operator Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.wlosy-kanekalon.pl
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów Sklepu internetowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanym jako „RODO” lub jako „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
 3. Dane osobowe Klientów Sklepu internetowego są przetwarzane m.in. w następującym zakresie:
  1. w celu wykonywania zawartych z Klientem umów sprzedaży Towarów ze Sklepu internetowego - podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu internetowego,
  2. w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych - w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej,
  3. jeżeli Klient wyrazi na to odrębne zgody, na podany adres e-mail Klienta albo jego nr telefonu, może być wysyłana informacja handlowa dotyczącą towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie internetowym, w tym ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania danych Klienta jest jego zgoda, która nie jest obowiązkowa i może być cofnięta w każdej chwili,
  4. w celach marketingowych - na podany przez Klienta adres do doręczeń Administrator od czasu do czasu może wysyłać informacje o ofercie Sklepu internetowego – podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta w tym zakresie będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu wskazanych w ofercie towarów; Klient może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w powyższym zakresie kontaktując się ze Sklepem internetowym,
  5. w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb Klientów Sklepu internetowego,
  6. w celu potwierdzenia wykonania przez Administratora jego obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania danych Klienta w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.
 4. Dokonując zakupów w Sklepie internetowym Klient podaje określone dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. Odmowa podania danych koniecznych do realizacji zamówienia skutkuje brakiem możliwości wykonania przez Sklep internetowy umowy sprzedaży. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail lub podany nr telefonu dla realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, będzie mogła być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia.
 5. Administrator będzie udostępniał dane osobowe Klienta podmiotom, które współpracują ze Sprzedawcą przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Klienta towarów, w tym dostarczenia towarów.
 6. Przekazane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, ale może być przedłużony w przypadku roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi.
 7. Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji.
 8. Na zasadach określonych w RODO Klientowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem Sklepu internetowego: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta przez Administratora.
 9. Szczegółowe informacje na temat prowadzonej przez Sprzedawcę polityki prywatności znajdują się w Polityce Prywatności w zakładce „Do pobrania” na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.wlosy-kanekalon.pl. Dokument ten stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
 2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz.U 2014 poz. 827).
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.08.2022 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych od tego dnia włącznie.
 5. Sprzedawca może zmienić Regulamin z ważnych powodów. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu internetowego.

Przejdź do strony głównej
Copyright 2022 Włosy-kanekalon.pl, Wszelkie prawa do zdjęć i opisów zastrzeżone.       Powered: GaleoGrupa.pl
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ